Chi?c nón k? di?u icon

Chi?c nón k? di?u

Android Puzzle
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

4 years

since last update

Description

[C?P NH?T PHIÊN B?N M?I]

- Phiên b?n 2.0.1 v?i s? ??i m?i hoàn toàn v? giao di?n và ngân hàng câu h?i
- Tính n?ng B?ng x?p h?ng Online, chia s? cùng b?n bè s? giúp b?n so sánh ?i?m v?i các ??i th? n?ng ký khác
- Tính n?ng tra c?u thông tin câu trà l?i s? giúp b?n hi?u rõ ?áp án
- Câu h?i phong phú ?a d?ng

Cách ch?i hi?u qu?:

- Phiên b?n Chiec Non Ky Dieu 2014 ???c c?p nh?t v?i cách ch?i h?p d?n h?n, ?? ch?i hi?u qu? b?n hãy làm theo nh?ng b??c sau ?ây:
- M?i câu h?i s? thu?c 1 ch? ??: ch? ?? con ng??i, ??a danh, ho?t ??ng...b?n s? không th? tr? l?i ô ch? n?u ch? d?a vào ch? ?? nh?ng nó giúp b?n ??nh h??ng cho ?áp án.
- Quan sát m?i ô ch? có bao nhiêu ký t? ?? kh?p v?i ý t??ng c?a b?n.
- Hãy b?t ??u ?oán b?ng nh?ng t? có nhi?u kh? n?ng, ví d? nh? Nguyên Âm, các ch? ph? bi?n.
- ?? dành ô ?i?m cao cho nh?ng ô ch? xu?t hi?n nhi?u ?? có th?t nhi?u ?i?m.
- C?n th?n v?i nh?ng ô M?T ?I?M!!!


Chiec Non Ky Dieu gameshow vui nh?n và h?p d?n v?i nh?ng ô ch? thu?c nhi?u ch? ?? thú v? và b? ích.
Cách ch?i ??n gi?n luôn cu?n dành cho ng??i l?n, tr? em, nam, n? và t?t c? m?i ng??i.
Trò ch?i s? m?ng l?i cho b?n nh?ng phút giây th? giãn và b? ích nh?ng c?ng không kém ph?n c?ng th?ng.
N?u b?n yêu thích ch??ng trình Chi?c nón k? di?u thì chiec non ky dieu s? là m?t game b?n không nên b? qua.
Ai la ng??i s? ?oán ra ???c nh?ng ô ch? k? di?u này, hãy cùng ch?i game và khám phá hang trieu ?i?u b?t ng? t? trò ch?i.
HOÀN TOÀN MI?N PHÍ.

*Ch?c n?ng ?OÁN khi ?ã bi?t ô ch?*
B?n nh?p ký t? ti?ng vi?t không d?u, các ch? có d?u cách

**Thông tin thêm**
*Trò ch?i có phiên b?n ti?ng anh mi?n phí là Wheel of words v?i câu h?i ?a d?ng phù h?p cho tr? em và nh?ng ng??i h?c ti?ng Anh,learn English - download mi?n phí trên Acogame*

*CHÚNG TÔI ?ANG BIÊN SO?N CÂU H?I ?? LÀM ??P VÀ PHONG PHÚ N?I DUNG VÀ PHÙ H?P V?I NHI?U L?A TU?I KHÁC NHAU H?N*
**Hãy th??ng xuyên c?p nh?t ?? có ???c nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t**

Reviews

Similar