Duoi Hinh Bat Chu 2014 icon

Duoi Hinh Bat Chu 2014

Android Puzzle
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

3 years

since last review

Description

[BIG UPDATE] Phiên b?n m?i 2016 hoàn toàn m?i và luôn h?p d?n:

- Câu h?i m?i hoàn toàn, ?òi h?i t? duy m?i m? và sâu s?c h?n
- Quan sát 3 ?nh và ??a ra m?t câu tr? l?i
- C?p nh?t liên t?c hàng tu?n hàng tháng v?i kho câu h?i vô t?n


---
Duoi Hinh Bat Chu 2014

TRÒ CH?I ?òi h?i b?n quan sát, suy ngh?, phân tích, t?ng h?p và th? các ph??ng án có th?!!!

?u?i Hình B?t Ch?: Game Free hoàn toàn mi?n phí và c?c k? h?p d?n, ??y th? thách v?i nh?ng câu h?i t? ??n gi?n ??n vô cùng ph?c t?p s? khi?n b?n c?m th?y thích thú khi tham gia tranh tài và so sánh ?i?m cùng v?i nh?ng ??i th? khác.


N?u b?n ?ã t?ng xem ?u?i Hình B?t Ch? trên truy?n hình thì không không th? b? qua trò ch?i h?p d?n này. Hãy th? hi?n kh? n?ng tuy?t v?i c?a mình trong trò ch?i ??y trí tu?.
Game ???c thi?t k? ?? ng??i ch?i có th? ch?i d? dàng, m?i b?c tranh là m?t ?n s? ?? t? ?ó ng??i ch?i ?oán ra ô ch? c?a mình.

Duoi Hinh, Bat Chu 2014 m?i nh?t, câu h?i c?p nh?t nh?t v?i nh?ng tính n?ng n?i b?t sau:
- M?t game B?t ch? phong cách m?i l? h?p d?n.
- Hoàn toàn mi?n phí!
- L??ng câu h?i l?n và phong phú, t? d? ??n khó và c?c khó
- B?ng x?p h?ng online giúp b?n so sánh ?i?m c?a mình v?i ??i th?
- C?c k? vui nh?n và h?p d?n

Reviews

Similar