ONG TÌM CH? icon

ONG TÌM CH?

Android Puzzle
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

* * * ONG TIM CHU * * *
Trò ch?i trí tu? thu?n Vi?t ??u tiên và duy nh?t d?a trên phong cách c?a trò ch?i gi?i ?? h?p d?n s? 1 word search v?i ngôn ng? hoàn toàn b?ng ti?ng Vi?t và MI?N PHÍ hoàn toàn.

Trò ch?i Ong tìm ch? là trò ?? ch? trong ?ó nhi?m v? c?a b?n là tìm trên b?ng ch? các t? thích h?p cho tr??c b?ng cách ghép n?i các ch? cái l?i v?i nhau.

- Ngôn ng? s? d?ng hoàn toàn b?ng ti?ng Vi?t v?i nh?ng t? ng? ph? thông quen thu?c v? các ch? ?? cu?c s?ng, con ng??i, xã h?i, gi?i trí....
- Có nhi?u ch? ?? ch?i
- Có ch? ?? ch?i dành riêng cho tr? em
- Hoàn toàn FREE
- V? t? l?n, phong phú ?a d?ng
Trò ch?i s?n xu?t t?i Vi?t Nam, do con ng??i Vi?t Nam, b?ng tâm h?n Vi?t và tình yêu ??i v?i ti?ng Vi?t.

Quick Stats

5 years

since last update

4 years

since last review

Reviews

Similar