Tôi là tri?u phú FREE icon

Tôi là tri?u phú FREE

Android Puzzle
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Description

[NEW 2016] HOÀN TOÀN MI?N PHÍ

- TÍNH N?NG M?I:
- Ngân hàng câu h?i phong phú ?a d?ng
- Câu h?i ???c c?p nh?t liên t?c
- 4 th? lo?i câu h?i: T? nhiên, xã h?i, gi?i trí, ??i s?ng và t?ng h?p
- Phiên b?n câu h?i ti?ng Anh dành cho các b?n yêu thích Ti?ng Anh

*

Game Tôi là tri?u phú, phiên b?n ti?p theo c?a game show h?p d?n Ai la trieu phu, n?u b?n ?ã t?ng ch?i game Ai là tri?u phú thì ch?c ch?n không th? b? qua ???c game thú v? này.

- Game có hàng ngàn câu h?i m?i c?p nh?t ???c biên so?n k? l??ng.
- Phân chia rõ ràng thành các th? lo?i: Ki?n th?c chung, khoa h?c t? nhiên, xã h?i và ??c bi?t là câu h?i ti?ng Anh. T?t c? các câu h?i toán h?c, v?t lý, hóa h?c, sinh h?c, v?n h?c, ??a lý l?ch s? và English ???c tuy?n l?a k? càng.
- Hoàn toàn mi?n phí.
- Cách ch?i m?i l? h?p d?n.

Hãy cùng Acogame tác gi? c?a game n?i ti?ng Chiec non ky dieu b?t ??u m?t trò ch?i hoàn toàn h?p d?n.
Chúc các b?n có nh?ng phút giây th? giãn v?i Toi la trieu phu.

Reviews

Similar