Esma-ül Hüsna icon

Esma-ül Hüsna

Android Books & Reference
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Esmaül Hüsna. Muhyiddin Ibn Arabi'ye göre insan ve genel olarak kâinat ilâhî isimlerin bilinmesi ve tecelli etmesine vesile olmu?tur. Kulun, çe?itli halleri ilâhî isimlerin farkl? tecellileriyle ba?lant?l?d?r. Bir insan?n Hakk? mü?âhede ve tan?mas? hangi ilâhî isimle gerçekle?irse, Hak kendisine o isimle tecelli eder ve o ismin kulu diye nitelenir ve örne?in Abdullah, Abdurrahman, Abdürrahîm vb. denilir. Ayn? ?ey di?er isimlerde de geçerlidir. Allah böyle görülmezse, ki?i ya olu?u görmekle hakikatten veya yarat?lanlar? görmekle Haktan perdelenmi? veya hakikatin içinde olu?tan veya Hakta halktan habersiz kalm??t?r. Bir ?ah?s halk? bilmedi?i ölçüde Haktan uzakla??r, çünkü yarat?lan ve r?z?klanandan habersiz iken Allah’?n yaratan ve r?z?k veren oldu?unu bilmez. ?u halde r?z?klanan ve yarat?lan bir ?eyi gördü?ünde er Rezzak ve el- Hal?k’? mü?ahede etmeyen, olu? nedeniyle hakikatten perdelenmi? kimsedir. Bu kimse Allah’? göremez, O’nu göremeyen ise gerçek mârifeti yitirmi?tir, çünkü o el- Hal?k, er Raz?k, en- Nâfi gibi isimleri mü?ahede etmemi?tir.

Uygulama Kaynak Kodu (GPL Lisansl?): https://github.com/osmunalan/EsmaulHusna

Quick Stats

5 years

since last update

4 years

since last review

Reviews

Similar