گنجینه ی شعر جوان‎ icon

گنجینه ی شعر جوان‎

Android Books & Reference
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

خرسندیم که نسخه ی اول گنجینه ی شعر جوان را در دسترس علاقمندان شعر و ادب قرار میدهیم.
خصوصیات نسخه اول:

- فهرست شاعران
- فهرست اشعار
- فهرست اشعار بر اساس قالب های شعری
- فهرست اشعار بر اساس ولایات
- فهرست اشعار بر اساس موضوع ها
- شناسه ی شاعران
- فهرست اشعار دلخواه
- شعر منتخب روز
- تنظیمات شعر منتخب روز
- تنظیمات فونت
- فراخوان فرستادن شعر به نسخه دوم گنجینه
- امکان کاپی شعر
- امکان به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

Quick Stats

2 years

since last update

Reviews

Similar