aFish - b?n cá siêu th? icon

aFish - b?n cá siêu th?

Android Action
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Afish b?n cá siêu th? - Game b?n cá siêu th? online c?c k? h?p d?n ?ã xu?t hi?n trên di ??ng.

B?n không c?n ph?i ?i ra siêu th? ?? b?n cá, ch? c?n ? nhà c?m smartphone và b?n cá nguyên

ngày. V?i ki?u ch?i "Siêu Th? - 4 Ng??i Ch?i Online" , ?ây là ki?u ch?i siêu th? có m?t không

hai hi?n nay, b?n s? t? do b?n cá v?i các thuy?n tr??ng khác trong 1 phòng t?i ?a 4 ng??i ch?i.

M?t c?m giác gi?ng h?t ngoài siêu th?

Các tính n?ng chính c?a Afish b?n cá siêu th?:

+ Nhi?u cá nh?t trên th? tr??ng hi?n nay. Có t?i 35 lo?i cá khác nhau. 

+ B?n có th? khóa cá khi b?n.

+ ??p m?n màng, lung linh, c?m giác nh? ?ang b?i d??i ??i d??ng.

+ B?n có th? m?i b?n bè vào ch?i, 4 ng??i ch?i chung 1 phòng

+ H? Th?ng ??u tr??ng phong phú

+ Quà ??ng nh?p hàng ngày, nhi?m v? hàng ngày.

+ Có th? xài skill khi b?n súng: ??n laze, ??n l?a, ??n 3 nòng

+ Có th? ch?nh m?c ??n t? 10 ??n 1000 xu.

+ ??c bi?t, có r?t nhi?u Boss kh?ng ?a d?ng, ??p m?t

+ Có h? th?ng Fanpage, Forum và Hotline h? tr? nhi?t tình 24/24

??c s?c game Afish b?n cá siêu th?:

- L?i ch?i khá ??n gi?n và ?? h?a ??p m?t, tính gi?i trí h?p d?n, l?y khung c?nh ??i d??ng lung

linh.

- V? khí, súng ?a d?ng v?i các hi?u ?ng sinh ??ng ?? giúp b?n b?n cá m?t cách d? dàng

- ??c bi?t, khi tham gia trò ch?i Afish ??i th??ng, b?n s? không ??n ??c môt mình vì còn có r?t

nhi?u ng??i b?n cùng chung s? thích b?n cá, ?? b?n có th? v?a ch?i, v?a k?t b?n, v?a giao l?u.

Afish b?n cá siêu th? giúp b?n ch?i game b?n cá ? nhà, gi?i trí và có quà. B?n s? có c?m giác

nh? ?ang b?i ? ??i d??ng trong xanh, chiêm ng??ng hàng tá các lo?i cá xinh ??p.

Ngoài ra h? th?ng b?n bè, v?t ph?m s? giúp b?n c?m th?y vui h?n khi ? nhà 1 mình.

V?a ???c b?n cá th?a thích v?a nh?n ???c th? cào, b?n còn ch? gì n?a, hãy t?i game Afish b?n

cá siêu th? v? và tr?i nghi?m nào.

Quick Stats

2 years

since last update

1 year

since last review

Reviews

Similar