Ai La Trieu Phu Online 2016 icon

Ai La Trieu Phu Online 2016

Android Educational
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Ai La Trieu Phu 2016 New ? Không SMS ? Không n?p xu ? Không thu phí ? Không kích ho?t

Hãy cùng b?n bè chinh ph?c Th? Thách Tri?u Phú v?i m?c th??ng cao nh?t 150 tri?u và thành tích trên b?ng x?p h?ng toàn th? gi?i.

Game c?p nh?t tính n?ng b?ng x?p h?ng thành tích Online. T? bây gi? b?n có th? th?a s?c thi th? và chia s? v?i b?n bè.

Gameshow Ai La Trieu phu 2016 ? phiên b?n m?i nh?t, hot nh?t, c?p nh?t liên t?c. Tri?u phú trí tu? c?c k? h?p d?n v?i các tính n?ng n?i b?t sau:

? Câu h?i m?i c?p nh?t hàng tu?n, không bao gi? l?p l?i, c?c ch?t.
? Giao di?n ?? h?a HD C?c ??p, Hi?u ?ng long lanh, m thanh s?ng ??ng.
? Ngân hàng câu h?i vô t?n, ch?i không bi?t chán (C?nh báo gây nghi?n :D) 100.000 câu h?i ch?n l?c, chính xác.
? Chia s? nhanh chóng, h? tr? nhi?t tình 24/24 các T? Phú vi?t nam.
? Luy?n trí tu?, thông minh, ph?n x?, t? duy, tr?c nghi?m.
? Offline, không c?n m?ng, không t?n 3G, t?i ?u ti?t ki?m pin ?i?n tho?i.
? Game câu ?? T? duy 2016 hoan toan mien phi
? Không qu?ng cáo khó ch?u.
? ?oc câu h?i ch??ng trình.
? 15 câu h?i t? khó ??n d?.
? Cách ch?i ??n gi?n.
? Hoàn toàn mi?n phí altp.
? H? tr? ?a d?ng lo?i câu h?i cho ??n n?m 2016.
? Ôn thi tr??c khi tham gia ALTP.
? Ai la trieu phu m? ra m?t kho tàng ki?n th?c tuy?t v?i.
? Hoàn toàn mi?n phí Mô Ph?ng có c?m giác gi?ng nh? th?t.
? T?i và ch?i AiLaTrieuPhu ngay hôm nay ?? h?c t?p nhi?u ki?n th?c m?i l?.
? Th? l? ch?i m?i m? 2016 nh? tr??ng quay s10

Nào, còn ch? gì n?a, hãy t?i ngay và Th? s?c ?o tài trí tu? cùng game Ai La Trieu Phu online 2016 ?? giành nh?ng gi?i th??ng ti?n tri?u và tr? thành tri?u phú nào. Th? thách trí tu? s? giúp b?n ngày càng thông minh h?n.

Cài ??t và ?ng h? Game b?ng cách rate 5????? các b?n nhé!

Quick Stats

3 years

since last update

2 years

since last review

Reviews

Similar