Test Gotowo?ci Szkolnej icon

Test Gotowo?ci Szkolnej

Android Education
$1.33
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Je?li Twoje dziecko lada chwila pójdzie do szko?y, naturalne jest, ?e
niepokoisz si? czy sobie poradzi, jak wypadnie na tle rówie?ników i czy
sprosta szkolnym wymaganiom.

Zastanawiasz si?, czy Twoje dziecko jest gotowe do szko?y?
Spróbuj tego, co sprawdzi?o si? dla wielu innych rodziców i dzieci.
Zrób test gotowo?ci szkolnej.

Z Bazgroszyt, w 3 prostych krokach mo?esz przygotowa? dziecko do
szko?y:
1. Twoje dziecko robi test w formie zabawy
Test z?o?ony z 24 pyta? pozwoli Ci zorientowa? si?, czy Twoje dziecko
osi?gn??o taki poziom rozwoju intelektualnego, który pozwoli mu poradzi?
sobie ze szkolnymi zadaniami.
2. Otrzymujesz diagnoz? 6 kluczowych umiej?tno?ci dziecka w postaci
wykresu
Po zrobieniu testu, otrzymasz od razu ewaluacj? 6 wa?nych umiej?tno?ci
dziecka, takich jak: porównywanie przedmiotów, analiza i syntez?
wzrokowa, dostrzeganie prawid?owo?ci, matematyzowanie, rozumowanie z
uwzgl?dnieniem nast?pstwa zdarze?, orientacja w przestrzeni. Test
pozwoli Ci uzyska? informacj? zarówno o mocnych jak i s?abszych sferach
rozwoju dziecka. Otrzymasz równie? wskazówki do pracy nad ich
doskonaleniem.
3. Twoje dziecko gra i ?wiczy - trenuje umiej?tno?ci intelektualne
niezb?dne u progu szko?y.
Ca?y proces jest bardzo prosty: robisz test, sprawdzasz wyniki,
?wiczysz... mo?esz powtarza? ca?o?? dowoln? ilo?? razy – dok?adnie tyle
razy, ile potrzebuje Twoje dziecko, aby by?o w pe?ni gotowe do szko?y.
Pami?taj, ?e to w?a?nie praktyka czyni mistrza! Dzi?ki ?wiczeniom,
mo?esz znacz?co usprawni? umiej?tno?ci Twojego dziecka, zanim pójdzie
ono do szko?y lub pomóc mu je rozwija? w pierwszych miesi?cach szko?y.
Dzi?ki temu rozpocznie ono nauk? w szkole przekonane o swoich
umiej?tno?ciach, bez stresu, z pozytywnym nastawieniem do nauki.

Test jest zgodny z wymaganiami Podstawy Programowej. Zosta? opracowany
przez nauczycieli szkolnych, w oparciu o testy stosowane przez
psychologów przy rekrutacji uczniów do pierwszej klasy.
Z bada? wynika, i? dzieci o bardzo dobrej gotowo?ci szkolnej maja 95%
szans na pe?ne powodzenie w szkole. Do?wiadczenie pokazuje, ?e dzieci,
które trenuj? umiej?tno?ci potrzebne do rozpocz?cia nauki w szkole, w
konsekwencji lepiej si? ucz?, ?atwiej i szybciej przyswajaj? materia?
szkolny, s? bardziej twórcze w rozwi?zywaniu problemów, a przede
wszystkim - maj? wi?ksze zaufanie do swoich mo?liwo?ci.
Sprawd? ju? teraz, w jakim stopniu Twoje dziecko posiada umiej?tno?ci
potrzebne do rozpocz?cia w szkole i dowiedz si?, jak je rozwija?.

Quick Stats

5 years

since last update

4 years

since last review

Reviews

Similar