H?ng bia 333 icon

H?ng bia 333

Android Action
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

H?ng Bia là game gi?i trí, ???c bia Sài Gòn dành t?ng cho dân nghi?n game và nghi?n bia. Nhi?m v? c?a b?n là h?ng th?t nhi?u lon bia 333 vào két và lách qua các trái bom ??y nguy hi?m. Game d? ch?i v?i 3 không gian quen thu?c cùng nhi?u th? thách tr??c s? ch?ng ki?n c?a các hot girl ??y tò mò và ph?n khích. Hãy cài ??t ?? d?n thân vào th? thách ngay và chia s? v?i b?n bè ni?m ?am mê này. Trong th?i gian t? 5/1/2015 ??n h?t 31/3/2015 khách hàng c?a bia Sài Gòn s? ???c t?ng nhau mi?n phí 1 thùng bia 333 khi ??ng ký t?i http://quatangtinhtuy.com.vn

Quà T?ng Tinh Túy t? Bia Sài Gòn
http://quatangtinhtuy.com.vn

Quick Stats

4 years

since last update

4 years

since last review

Reviews

Similar