Hastanem icon

Hastanem

Android Medical
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Sa?l?k alan?nda s?rad??? özelliklere sahip bir uygulama olan HASTANEM ile sizlerle tan??t?r?yoruz. HASTANEM uygulamas?n? kullanarak do?rudan hangi hizmetleri alabilece?inizi biliyor musunuz ?
Özel Pendik Bölge Hastanesi olarak hastalar?m?z?; günümüz trafi?inde ve stres alt?nda iken bir de adres arama zahmeti ile yormamam?z gerekti?ini dü?ündük.
Bunun için özel bir navigasyon program? haz?rlad?k. Hangi bölgede olursan?z olun HASTANEM? BUL ikonuna bast???n?zda bulundu?unuz yerden hastanemize hangi yoldan nas?l gelebilece?inizi göreceksiniz.
Sa?l?kl? bir beden kitle endeksine sahip misiniz ? Hangi besinleri tüketirseniz kaç kalori al?rs?n?z ? Bütün bunlar?n cevab?n? KAÇ KALOR? butonuna basarak bulabilirsiniz.
Özel Pendik Bölge Hastanesi olarak, sizler için farkl? Check – Up paketleri haz?rlad?k. CHECK – UP butonuna bast???n?zda bu paketlerimiz ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Hamile bayanlar için 42 hafta boyunca anne karn?nda bebe?in geli?imi, annede meydana gelen de?i?imleri, bu dönemlerde bedensel ve mental olarak ne gibi durumlar ya?ayacaklar?n? resimleri ile birlikte anlatt?k. HAM?LEL?K TAKV?M? butonuna basarak bu süreci daha bilinçli ve güven içinde geçirebilirsiniz.
HASTANEM uygulamas? ile s?rad??? bir sosyal sorumluluk projesine imza att?k. Nas?l m? ? Kalp, Osteoporoz, Diyabet hastal?klar? konusunda risk alt?nda olup olmad???n?z ile ilgili minik anketler haz?rlad?k. Bu anketler sonucu bu hastal?klar konusunda risk alt?nda olup olmad???n?z ile ilgili cevaplar?m?z olacak sizlere. Ayr?ca anketlerde sorulan güncel testler elinizde mevcut de?il ise hastanemizden randevu al?p, ücretsiz olarak tahlillerinizi yapt?rabilirsiniz .
Her türlü sa?l?k probleminin tan? ve tedavi yöntemleri hakk?nda bilgi edinebilmeniz, sa?l???n?z için do?ru beslenme yöntemlerini ö?renebilmeniz ile ilgili DOKTORUNUZ D?YOR K?, BESLENME ÖNER?LER? ve SA?LIK B?LG?LER? TV bölümlerini sizler için haz?rlad?k. Tüm doktorlar?m?z butona bast???n?z anda bilgi ve önerileri ile kar??n?zda olacak.
K?sacas? HASTANEM uygulamas? erken tan? konusunda bilinçlendirme ve sosyal sorumluluk konusunda destek olma amac? ile haz?rlanm?? bir uygulamad?r.
Özel Pendik Bölge Hastanesi olarak, hastal?kta ve sa?l?kta her zaman yan?n?zday?z.

Quick Stats

5 years

since last update

5 years

since last review

Reviews

Similar