?? Tôn - Tuy?t ??nh Tu Tiên icon

?? Tôn - Tuy?t ??nh Tu Tiên

Android Role Playing
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

?? Tôn(De Ton) là tuy?t ph?m A-MMORPG tiên hi?p 3D do VGAME ??c quy?n phát hành. Ng??i ch?i s? xuyên không cùng Giang Nam d?n thân vào cu?c hành trình Ch?ng ?? nh?t th?ng Ch? Thiên V?n Gi?i.

Trò ch?i bao g?m các môn phái
Ki?m Tôn – N?i ti?ng v?n gi?i v?i Toàn Phong Tr?m – L?c V? Ki?m.
Ma ?nh – thiên h? v?n gi?i ?? nh?t sát th?.
Yêu H? – Bôn Lôi Thi?m- C?c Hàn V?c tung hoành tr?n m?c.
N?i dung c?a trò ch?i d?a theo ti?u thuy?t tiên hi?p cùng tên vô cùng n?i ti?ng c?a nhà v?n Tr?ch Tr?
Game có ?? h?a 3D ??nh cao, PK ??m ch?t Ki?m Hi?p và là s?n ph?m ??u tiên ???c ??u t? và phát tri?n t?i Vi?t Nam.

H?n 5400 v?n n?m thái bình trôi qua cùng v?i nh?ng thiên tài liên ti?p xu?t hi?n nh?ng không bi?t m?t h?i ??i ki?p n?n ?ang d?n buông xu?ng. ??a Ng?c Ma T?c sau m?t th?i gian dài ngh? ng?i h?i ph?c tích l?y l?c l??ng nay l?i tr?i d?y hòng xâm l?n Ch? Thiên V?n Gi?i. Lo?n l?c, chi?n tranh s? có nh?ng ng??i ngã xu?ng cùng v?i ?ó là nh?ng anh hùng có kh? n?ng gánh vác trách nhi?m ng?n ch?n s? xâm l?n c?a Ma T?c.
??y là ?? Tôn b?n ?ã t?ng bi?t, nh?ng s? th?t có ?úng nh? v?y không ?

?Ngay bây gi?, hãy tham gia ?? Tôn – Ch? Thiên V?n Gi?i ?? th?a mãn gi?c m?ng bá ch? v?n gi?i c?a b?n v?i t?a game mobile tiên hi?p 3D ??nh nh?t hi?n nay.
?Do chính tác gi? ?ích thân giám ch? là nét ??c s?c c?a game mobile ?? Tôn
Do chính tác gi? Tr?ch Tr? m?t nhi?u tu?n ch?nh s?a n?i dung k?ch b?n trò ch?i, nh?m tái hi?n n?i dung r?ng l?n c?a ti?u thuy?t lên trò ch?i, mang cho ng??i ch?i 1 tr?i nghi?m k?ch tính v?i n?i dung bám sát c?t truy?n.


TÍNH N?NG N?I B?T

***Nhân v?t m?i l?, b?i c?nh ??p m?t
S? d?ng k? thu?t Unity 3D ?? t?o hình nhân v?t. B?i c?nh game phong phú, hi?u ?ng chi?n ??u b?t m?t, tr?n hình chiêu th?c m?i l?, khi?n b?n không th? nào ng?ng khám phá.
***Th?i Trang, Cánh, trang b? v?i ?? h?a 3D c?c cool
***Trò ch?i ???c phát tri?n trên nên t?ng Unity 3D xu?t s?c nh?t hi?n nay, v?i t?o hình ?? h?a Th?i Trang, Cánh,Trang B? c?c ??p và ?a d?ng giúp m?i ng??i ch?i th? hi?n ???c cá tính, phong cách và cái tôi c?a b?n thân.
***H? th?ng PK liên server th?i gian th?c ??y h?p d?n
H? th?ng PK liên server hoàn toàn m?i và ??y k?ch tính. Thao tác chi?n ??u c?c h?n. Bách Chi?n Thành Danh! ??i Kháng Qu?n Hùng! ??c Bá Tiên Gi?i. Duy nh?t ch? có ? ?? Tôn
***H? th?ng Linh S?ng, Pháp B?o, Th? H? c?c Kute
H? th?ng Linh B?o h?p d?n tr? chi?n trung thành v?i ch? nhân m?t b??c không r?i. Thiên Cung V?n B?o h?i t? linh khí tr?i ??t gia t?ng thu?c tính chi?n l?c nhân v?t.
***Ph? b?n t??ng tác t? ??i, ??ng tâm hi?p l?c chi?n thiên h?
Cùng b?n bè h?o h?u gia nh?p t? ??i cùng chi?n Boss s?n ?? hoàng kim. V?n ng??i lo?n ??u tranh Boss.
***H? Th?ng Bang Phái, lo?n th? tr?c l?c duy ngã ??c tôn
T? sáng l?p Tông Phái, k?t tri k? cùng nhau vi?t nên câu chuy?n x?ng ??, cùng v??t ph? b?n, cùng chi?n Boss, cùng cày top.
***Game tiên hi?p 3D mi?n phí và ho?t ??ng t?t trên các n?n t?ng hàng ??u IOS, Android


Tham gia c?ng ??ng ?? Tôn 3D t?i:  https://fb.com/detonmobile
Truy c?p trang ch? c?a ?? Tôn 3D t?i:  https://fb.com/detonmobile
Liên l?c v?i chúng tôi qua kênh h? tr?: https://fb.com/detonmobile n?u có th?c m?c hay g?p khó kh?n trong quá trình ch?i. Chúng tôi s? h? tr? b?n!

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Reviews

Similar