Vitakids - Th? gi?i quanh bé icon

Vitakids - Th? gi?i quanh bé

Android Education
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

Description

<---------

?NG D?NG ?ANG TRONG QUÁ TRÌNH TH? NGHI?M!

(*) Hi?n t?i ?ang trong giai ?o?n th? nghi?m nên s? có m?t s? l?i, n?i dung ch?a ??y ??, thông tin có th? ch?a chính xác.

Chúng tôi trân tr?ng m?i ph?n h?i và ý ki?n ?óng góp c?a b?n, hãy chia s? v?i chúng tôi b?ng cách dùng th? - ?ánh giá ?ng dung, inbox fanpage 'fb.com/vitakids.vn' ho?c g?i vào email 'vitakids.vn@gmail.com'.

----------------->

Vitakids - Th? gi?i quanh bé nh? m?t cu?n t? ?i?n ?a ngành có n?i dung phong phú, ?a d?ng hình th?c th? hi?n thông tin cho bé v?i các ch? ?? g?n g?i trong cu?c s?ng nh? ??ng v?t, th?c v?t, th? thao, hoa qu?…

Vitakids ti?p c?n tr? m?t cách r?t t? nhiên, nh? nhàng, khi?n tr? ti?p thu ki?n th?c xung quanh m?t cách thú v? và h?p d?n h?n. Sau m?i ch? ?? là ph?n h?c vui, m?c này giúp tr? ghi nh?, hi?u rõ n?i dung thông tin bé ti?p c?n c?ng nh? trang b? cho bé ki?n th?c ???c m? r?ng h?n.

Ngoài ra ?ng d?ng s? luôn ???c c?p nh?t, m? r?ng d? li?u, l?y ph?n h?i c?a ph? huynh ?? ngày càng phù h?p h?n nh?m ?em l?i nh?ng gì t?t nh?t cho tr?.

Reviews

Similar