?nstabe?enisi icon

?nstabe?enisi

Android Social
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Description

Uygulamam?z sayesinde ücretsiz olarak;

• instagramdaki foto?raflar?n?za be?eni kasabilirsiniz.
• sizi takip etmeyen kullan?c?lar?n takibinden ç?kabilirsiniz.
• her saat ba?? 75 kredi ile daha fazla ön planda olacaks?n?z.

Unutmay?n her saat ba?? krediniz s?f?rlanmakta ba?ka hiç bir uygulamada yok.

Uygulamam?z tamamen güvenli ssl alt yap?l? lisansl? yaz?l?m olarak di?er uygulamalardan ayr? bir yer tutmaktad?r. Hiç bir ?ekilde hesab?n?za zarar gelmeyecek ?ekilde kod algoritmas?yla tasarlanm??t?r.
Bu yüzden hesab?n?z?n ba??na hiç bir bela s?k?nt? gelmeyecektir.
E?er hesab?n?zla daha önce herhangi bir instagram uygulamas?na girmediyseniz,hesab?n?z? güvene almak amaçl? ?ifrenizi instagram de?i?tirip size mail ya da sms yollayabilir, bu bizden kaynakl? de?ildir, hesab?n?z asla uygulamam?z taraf?ndan zarar görmez ya da çal?nmaz yeni api sistemiyle ?ifrelerinize hesaplar?n?za eri?im zaten instagram taraf?ndan engellenmi?tir.

Lütfen de?erlendirmeyi unutmay?n?z bizi seçti?iniz için çok te?ekkür ederiz.

Reviews

Similar