Meteoradar In-po?así icon

Meteoradar In-po?así

Android Weather
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Mezi hlavní funkce pat?í zobrazení aktuálních srážek nad ?R (tzv. radarových snímk?). Poznáte tak, kde aktuáln? prší nebo sn?ží. Aplikace je dobrým pomocníkem na vaše cesty a výlety.

V dalších vrstvách m?žete zobrazit teploty z meteostanic v ?R nebo zprávy o aktuálním po?así od uživatel? serveru www.In-Pocasi.cz.

Aplikace umož?uje zasílat informace o po?así ve vaší lokalit?. Pokud se u vás vyskytuje nap?íklad silná bou?ka, sta?í v aplikaci vytvo?it hlášení o po?así, které si následn? p?e?tou stovky lidí. P?idat m?žete aktuální fotografii ?i popis po?así. Ostatní lidi tak varujete p?ed nep?íznivým po?asím, které panuje ve vašem m?st? a pravd?podobn? zasáhne i další.

Srážky a jejich p?edpov?? (radar)
Aplikace na map? zobrazí aktuální srážky nad ?eskem a N?meckem s p?esností až 1 km. Nechybí ani p?edpov?? jejich vývoje na následující hodinu. P?esn? tak poznáte, kdy p?ehá?ka dorazí p?ímo do vašeho m?sta.

Údaje z meteostanic
Na map? jsou dostupné údaje z více než 100 meteorologických stanic. Meteorologické stanice zaznamenávají teplotu, vítr, srážky ale i vlhkost nebo tlak vzduchu.

Blesky
V p?ípad? bou?ek aplikace zobrazí i místa, kde uhodil blesk. Na základ? radarového snímku potom poznáte, jak se bude bou?ka nadále vyvíjet.

Meteozprávy
Aplikace zobrazuje informace o po?así p?ímo od uživatel?, kte?í sledují po?así v daných místech.

P?idávejte informace o po?así
Aplikace umož?uje zasílat informace o po?así ve vaší lokalit?. Pokud se u vás vyskytuje nap?íklad silná bou?ka, sta?í v aplikaci vytvo?it hlášení o po?así, které si následn? p?e?tou stovky lidí. Ostatní lidi tak varujete p?ed nep?íznivým po?asím, které panuje ve vašem m?st? a pravd?podobn? zasáhne i další.

http://www.in-pocasi.cz/aplikace/meteomapy.php

Quick Stats

2 years

since last update

1 year

since last review

Reviews

Similar