Kh? Con B?t T? icon

Kh? Con B?t T?

Android Role Playing
Free
Offers in-app purchases ($17.99 - $44.99)
You're viewing an Android app.

Description

B?n ?ã s?n sàng cho cu?c hành trình m?i cùng kh? con b?t t?, b?o v? trái ??t, s?n tìm r?ng th?n?

Kh? Con B?t T? là game mobile duy nh?t ???c xây d?ng ?úng theo c?t truy?n manga g?c. Nh?ng cu?c ph?u l?u cùng kh? con tham gia ??i h?i võ thu?t, s?n tìm r?ng th?n, b?o v? trái ??t ch?a bao gi? chân th?c ??n th?.

??c s?c không th? b? qua:
- H? th?ng b?n ?? xây d?ng ?úng theo truy?n: ??o rùa, ??i h?i võ thu?t, trái ??t, ??a ng?c, hành tinh Na M?ch...
- C? ch? chi?n ??u ingame ??c s?c, tuy?t chiêu s?ng ??ng: thái d??ng h? san, l??ng long nh?t th?...
- Bi?n hình SS, SSS c?c kh?ng ?úng nh? nguyên tác
- Phòng t?p v??t th?i gian, xây d?ng môn phái, ?ánh boss b?o v? trái ??t...
- Thách ??u ng??i ch?i khác ?? tr? thành quán quân ??i H?i Võ Thu?t liên server
- S? ki?n event hàng ngày, t?ng ngay Kh? con 5* sau khi ??ng nh?p

Tham gia ngay Kh? Con B?t T?, cùng s?ng l?i c?m giác tu?i th? d? d?i ngay hôm nay!

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Reviews

Similar