Bá V??ng Update 2016 icon

Bá V??ng Update 2016

Android Role Playing
Free
Offers in-app purchases ($0.99 - $8.99)
You're viewing an Android app.

Description

Là t?a game Nh?p vai Ki?m hi?p thành công v?i h?n 1 tri?u l??t t?i c? iOS và android. Bá V??ng Chi M?ng 2016 có gì h?p d?n???
C?p nh?t m?t lo?t tính n?ng cao c?p sau:
- K?t hôn, xây nhà (gia viên), sinh con
- T? do chuy?n ??i gi?i tính nhân v?t - Cho phép ly d? sau khi k?t hôn
- V?n tiêu Bang, Tuyên chi?n Bang, Lãnh ??a chi?n, C??p tiêu liên server, Ki?m Hi?p Chi N?
- H? th?ng Boss ?a d?ng, xu?t hi?n kh?p n?i “C? ngày s?n quái không lo s? h?t” nh?: Boss t?p kích, Boss vàng, Boss th? gi?i, …
- H? th?ng mini game c?c k? phong phú nh?: X?p hình, O?n tù tì, Bói Ng? hành, Th? bài, L?t hình, Bói thiên ý, Chat, T?ng hoa,…
- ??u tr??ng 1VS1, ??u tr??ng liên server t? ??i 3VS3, Chí tôn liên server, Chí tôn 3VS3, ... ??c bi?t, ng??i chi?n th?ng ???c t?c t??ng xuyên server.
- ??C BI?T, MAP LONG THÀNH (m?i) là n?i quy t? anh tài t? t?t c? các server. Chi?n ??u th? v? b?o v? Long Thành

Cam k?t
? Không lag, dis
? C?p nh?t liên t?c 1 tháng 2 l?n
? H? tr? 24/24 qua t?ng ?ài 19001104
? Th??ng xuyên t? ch?c h?p m?t offline


C?u hình máy

? H? th?ng nh?n di?n thông minh t?i ?u cho t?ng dòng máy
? Máy t? 2-4tr ch?i m??t
? Máy trên 4tr ch?i FULL HD
? Game nh? mà hay, ch?i không nóng máy, ít hao pin hay t?n 3G


Thông tin h? tr?
S?n ph?m do VTC Mobile phát hành chính th?c t?i Vi?t Nam n?m 2015
? Website: bavuong.com.vn
? Fanpage: https://www.facebook.com/BaVuongChiMong
? CSKH: 19001104

Thông tin thêm
- Trò ch?i v?i ?? h?a s?c nét, c?c ??p, hi?u ?ng Skill ??c ?áo.
- Trò ch?i g?m 3 phái: X? th? chính xác b?o cao, kh?ng ch? t?t, thích h?p ?i 1vs1. Ki?m khách th? trâu, tuy?t chiêu r?t bá, ?ánh c?n chi?n không ai b?ng. Thiên c? v?i tuy?t k? h?p th? sát th??ng thích h?p pk nhóm nh? 3vs3, ôm dame tank trâu. Ngoài ra còn skill h?i máu, thích h?p khi v?a ra tuy?t k? là xài luôn, kh?ng ch? r?t t?t.
- H? th?ng k? n?ng phong phú, l?i cho chuy?n ??i t? do gi?i tính, ??i tr?n doanh, ??i phái. ?ua Top M? Nhân ?ua hoa M? l?c, t?ng Ng?c b?i cho ng??i mình yêu ? BXH Nam th?n. Chính nh? v?y, ng??i ch?i có th? tho?i mái s?ng th?c v?i cá tính c?a mình nh?t.
- Ng??i ch?i có th? gia t?ng s?c m?nh cho nhân v?t thông qua h? th?ng trang b?, thú c??i, m? n?, k?t hôn, phó b?n…, t?t c? nh?ng n?i dung gameplay th??ng th?y ? MMORPG trên PC ??u có ?? c?.
- Chi?n tr??ng 1vs1, 3vs3, X?ng v??ng, Lãnh ??a bang, Thi ??u Chí tôn, Tranh v??ng ?o?t v? ??u ???c mô ph?ng rõ nét, ch?c n?ng ?ù dày và sâu, ho?t ??ng xuyên su?t cam k?t ng??i ch?i không h? chán. ??c bi?t, t?i ?ây quy?n uy s? ???c tôn vinh thông qua t?c t??ng xuyên server, ng??i ng??i n? ph?c, hùng bá m?t ph??ng.

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Reviews

Similar