Tr?ng Nguyên icon

Tr?ng Nguyên

Android Educational
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

V?i s? yêu thích và ?ng h? nhi?t tình c?a ng??i dùng trên Windows Phone,"Tr?ng Nguyên vui v?" ?ã có m?t trên h? ?i?u hành Android, ?ây là m?t trò ch?i giúp b?n th? giãn sau nh?ng gi? làm vi?c và h?c t?p c?ng th?ng. V?i nh?ng câu ?? mang tính hóc búa nh?ng c?ng không kém ph?n hài h??c, trò ch?i h?a h?n s? mang ??n cho b?n nh?ng c?m giác "té gh?". ??ng th?i, ph?n hình n?n c?a game s? giúp chúng ta nh? rõ h?n v? ch? quy?n bi?n ??o thiêng liêng c?a T? qu?c.
Chúc các b?n ch?i game vui!

Quick Stats

3 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar