สำนักงาน กปร. icon

สำนักงาน กปร.

Android News & Magazines
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

รัฐบาลได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการพัฒนาตามโครงการต่างๆ เป็นการพัฒนาเพื่อความกินดีอยู่ดีหรือพออยู่พอกิน ให้แก่ประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง หรืออีกนัยหนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีส่วนสำคัญที่เข้าไปเสริมแผนงานโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ผลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากจะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นส่วนรวมด้วย

ในการปฏิบัตินั้น หากจะปล่อยให้การดำเนินงานสนองพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างในอดีตที่ผ่านมา กล่าวคือแต่ละหน่วยงานจะดำเนินการอย่างเอกเทศในลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ โดยไม่มีการประสานงานกับหน่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเป็นประโยชน์สูงสุดบรรลุผลตามแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ รัฐบาลจึงได้หามาตรการแก้ปัญหานี้ โดยการจัดระบบสนองพระราชดำริขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๔โดยการริเริ่มของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในการจัดระบบเพื่อรองรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริทั้งหลาย รัฐบาลได้ดำเนินการออก “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๒๔” และ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๔ โดยกำหนดให้มีองค์กรระดับชาติ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียกว่า คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

Quick Stats

2 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar