el-Kulûbu’d-Dâria icon

el-Kulûbu’d-Dâria

Android Tools
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

el-Kulûbu’d-Dâria, muhterem M. Fethullah Gülen Hocaefendi taraf?ndan, ba?ta, son devir Osmanl? ulemas? merhum A. Ziyaeddin Gümü?hanevî Hazretlerinin derledi?i üç ciltlik “Mecmûatü’l-Ahzâb” ad?yla maruf dua külliyat? olmak üzere birkaç eserden seçilip derlenmi? bir mecmuad?r. Bu esere “Mecmuatü’l-Ahzab’ta yer almayan Zeynu’l-Abidin Hazretlerinin Arafat duas?, Busurî Hazretleri’nin Kaside-I Bürde ve Kaside-i Mudariyye’si, sahibi belli olmayan Münâcât-? Mudariyye, Hz. Ebu Bekir’in Münâcât? ve M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Salâtun Camia’s? gibi baz? dualar ilave edilmi?, dualar?n as?l kaynaklar? verilmeye çal???lm?? ve tekrar eden ya da muayyen durumlar için mevzu olan dualar ç?kar?lm??t?r. Eserin her aç?dan bugünün hizmet ve ir?ad erlerinin ruhen beslenmelerini ve manevi gerilimlerini temin edecek güzel bir irfan kayna?? olmas?n? ümit ediyoruz.

***Uygulama 7'' ve üzeri tablet cihazlar ile uyumludur.
***Uygulama ilk çal??t?rmada yakla??k 123 Mb resim dosyas? yüklemesi yapacakt?r.

Quick Stats

5 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar