K? S? R?ng icon

K? S? R?ng

Android Action
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Description

Mô t? c?a game

Các b?n ?ã t?ng nghe câu "Chém ng??i 1 ?ao, ng??i b?n l?i 1 tên"!!
B?n mu?n tr? thành chúa c?u th?, xoay chuy?n chi?n cu?c b?ng s?c l?c và trí tu? c?a mình không?
Mu?n qu?c gia c?a b?n n?i ti?ng trên th? gi?i không?

< K? S? R?ng > - C?ng ??ng RPG xin gi?i thi?u Game 3D hay nh?t 2016 do Paramida s?n xu?t và thi?t k? gameplay m?i, v?i hình t??ng tinh t?, h?p d?n! B?n ?ã s?n sàng ?? tr?i nghi?m ….!!!!


??c s?c c?a game

H?th?ng chi?n??u liên t?c duy nh?t
H? th?ng truy kích vô t?n mang l?i tr?i nghi?m chi?n ??u tuy?t v?i v?i m?i ??ng tác ??u khi?n b?n ph?i hét lên vì thích thú !

Tr?i nghi?m hình ?nh ??p nh? m?
S? d?ng mô hình c?c k? rõ ràng và hoàn m?, v?i hi?u qu? âm thanh và chi?n ??u ??y h?p d?n, b?n nh?t ??nh s? có nh?ng tr?i nghi?m vô cùng ??c bi?t. Các nhân v?t và ki?n trúc 3D y nh? th?t cho b?n yêu không mu?n r?i tay.

Con ???ng phát tri?n anh hùng vô cùng phong phú
Các tính n?ng vô cùng ?a d?ng nh? rèn trang b?, ti?n c?p ?? ?n, ch? t?o huy ch??ng, kh?m b?o th?ch, s? giúp b?n gia t?ng chi?n l?c c?a các anh hùng.

Tranh bá toàn c?u v??t qua biên gi?i qu?c gia
B?t k? là qu?c gia nào hay ngôn ng? nào ??u có th? cho b?n khiêu chi?n cao th? toàn c?u ho?c hoàn thành m?t ?o?n duyên ph?n! ?ây là m?t không gian r?ng l?n dành cho b?n vui ch?i th?a thích!

??i hình m?nh nh?t tùy b?n ph?i h?p
V?i 4 class, 50 anh hùng v?i nh?ng ??c s?c riêng và hàng tri?u cách ph?i h?p cho b?n t? do xây d?ng ??i ng? mong mu?n c?a mình

H? th?ng ??u rank
??u tr??ng rank s? th?a mãn nhu c?u PK, vinh danh và nâng t?m s?c m?nh c?a b?n!

H? th?ng c??p ?o?t
?ánh phá thành c?a ??i th?, c??p ?o?t ti?n b?c châu báu c?a h?! Xây d?ng nhà tháp, th?ng tr? thành l?y và vùng bi?n c?a b?n!

Thí luy?n th?i không
Khiêu chi?n các ??i th? ??c bi?t ?? tranh giành báu v?t th?n bí c?a lãnh ch? th?i không!

Nhi?m v? nh?n vàng
Phái anh hùng c?a b?n tìm ki?m kho tàng ch?a bi?t, vui v? nh?n ???c gi?i th??ng phong phú.

Pet chi?n ??u
Không ch? là b?n bè mà còn có th? giúp b?n th?i bay k? ??ch t?i chi?n tr??ng.


For Android
- Ít nh?t 1 GB RAM - Ít nh?t 1 GHz dual core processor
- Phiên b?n Android version: 4.0 tr? lên

Còn có nhi?u n?i dung tuy?t v?i ?ang ch? b?n t?i < K? S? R?ng > !
Fanpage: https://www.facebook.com/endless.vn
E-mail CSKH: ksr@paramida.net

Reviews

Similar