Ý ngh?a S? ?i?n Tho?i icon

Ý ngh?a S? ?i?n Tho?i

Android Tools
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

?NG D?NG SOI SIM C?C HAY KI?M TRA NGAY SIM SO DEP
CÓ R?T NHI?U S? ?I?N THO?I ??P, CÓ Ý NGH?A NH?NG KHÔNG PH?I LÀ T?T C?, s? ?i?n tho?i không ??p không có ý ngh?a thì ch??ng trình nói m?t cách hài h??c là xin bó tay.
?ng d?ng Tra c?u Ý ngh?a SIM S? ??P là m?t công c? h?u ích thú v? và vui nh?n giúp b?n tìm hi?u nh?ng ý ngh?a ??ng sau nh?ng con s? ?i?n tho?i d?a trên nh?ng quan ni?m dân gian, phong th?y và hi?n ??i v? các con s?.
* * * *
?ng d?ng hoàn toàn MI?N PHÍ s? giúp b?n:
- Tra c?u ý ngh?a s? ?i?n tho?i c?a chính b?n.
- Tra c?u ý ngh?a s? ?i?n tho?i c?a b?n bè có trong danh b? c?a b?n.
- Nh?p m?t s? ?i?n tho?i b?t k? nào mà b?n mu?n tra c?u.

B?n s? hi?u ???c y nghia so dien thoai mình ?ang có, phù h?p làm ?n, buôn bán, có ?em l?i may m?n cho b?n không? Hay ch? ??n gi?n là giúp b?n có nh?ng phút giây gi?i trí, giúp b?n hi?u l?c phát, phát l?c, may m?n, ti?n tài là gì...

L?u ý:
?ng d?ng ch? mang tính ch?t gi?i trí và tra c?u, tham kh?o vui, vi?c ?ánh giá ý ngh?a d?a trên các quan ni?m ph? bi?n v? s? ?i?n tho?i. N?u b?n th?c s? yêu thích ?ng d?ng hãy bình ch?n và ?óng góp ?? ?ng d?ng hoàn thi?n.

Quick Stats

5 years

since last update

1 year

since last review

Reviews

Similar